صفحه اصلی > درباره شعبه بین الملل > اساسنامه 
اساسنامه

اساسنامه شعبه بين الملل

دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

بسمه تعالی

مقدمه

شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی همدان با مجوز شماره 468/500/د مورخ 28/2/1392 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و با توجه به اهداف متعالی برنامه چشم انداز 20 ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مفاد بند ماده (50) قانون برنامه چهارم و پنجم  توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور ، با شرایط خاص به پذیرش دانشجو اقدام خواهد نمود.

فصل اول : کلیات و اهداف

ماده 1: شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان که در مراحل بعدی این اساسنامه شعبه بین الملل نامیده می شود با اهداف و وظایف اساسی ذیل فعالیت خود را آغاز نموده است:

1.     پرورش استعدادها از طریق آموزش و پژوهش ، ترویج علوم پزشکی و پیراپزشکی و توسعه تحصیلات تکمیلی به منظور کمک به تامین و ارتقاء نیروی انسانی متخصص

2.     گسترش دانش پزشکی ، پیراپزشکی و بهداشتی از طریق انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی

3.     ایجاد امکانات تحقیق و پژوهش جهت افزایش توان علمی در حل مسائل بهداشتی و درمانی

4.     حضور موثر و فعال در رقابت های دانشی در عرصه های بین المللی و تبادلات علمی با موسسات آموزش عالی و دیگر بخشهای فرهنگی، علمی، صنعتی و اقتصادی کشوری و بین المللی

5.     تبادل اطلاعات علمی و پژوهشی با سازمانهای منطقه ای و بین المللی مربوطه.

6.     کمک به گسترش تحصیلات عالی و تحصیلات تکمیلی و ممانعت از خروج جوانان مستعد از کشور جهت تحصیل در دانشگاههای خارجی

7.     جذب دانشجو از کشورهای دیگر و اشاعه  فرهنگ و تمدن اسلامی – ایزانی و توسعه نوآوری های  علمی ، آموزشی و پژوهشی

8.     جذب ایرانیان نخبه شاغل به تحصیل در خارج از کشور

9.     معرفی کشور به عنوان قطب علمی و آموزشی در سطح منطقه

10. درآمدزایی و کمک به تامین نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه

ماده 2: محل تاسیس شعبه بین الملل دانشگاه شهر همدان می باشد و دانشگاه مجاز است در صورت نیاز و با پیشنهاد رئیس شعبه و موافقت ریاست دانشگاه نسبت به دایر نمودن شعبه یا شعب فرعی در داخل و خارج کشور اقدام نماید.  

ماده 3: شعبه بین الملل دارای شخصیت حقوقی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان بوده و از نظر اداری و مالی تابع دانشگاه و قوانین مربوط به شعبات بین الملل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

ماده 4: شعبه بین الملل دانشگاه به صورت واحدی مستقل اداره می گردد و در تعاملات مالی و برنامه ریزی منابع ، دارای ردیف مستقل در ذیل دانشگاه علوم پزشکی همدان بوده و رئیس شعبه به موجب تفویض اختیار ریاست دانشگاه از اختیارات لازم در دستیابی به ماموریت ها ، اهداف و انجام امور اجرایی ، مدیریتی ، مالی و تشکیلاتی برخوردار خواهد بود.

ماده 5: شعبه بین الملل از نظر منابع مالی مستقل و خودگردان بوده و منابع مالی خود را با قیمت تمام شده و ارزش افزوده آن از محل دریافت شهریه و ارزش خدمات آموزشی ، پژوهشی و رفاهی دانشجویان و سایر در آمدها که به تایید ریاست دانشگاه می رسد و همچنین کمک های مردمی و سایر منابع اعم از کمک های بلاعوض ، قرض الحسنه و وام های کوتاه مدت و بلند مدت تامین نموده و در صورت ضرورت از منابع مالی دانشگاه برای ایجاد زیرساخت های لازم کمک گرفته و در مقاطع زمانی مشخص نسبت به بازپرداخت آن اقدام خواهد نمود.

 

ماده 6 : شعبه بین الملل مجاز است  وجوه و اموال منقول و غیرمنقولی را که از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی اهداء می گردد بپذیرد. این هدایا با ذکر مشخصات  کامل ثبت گردیده و با پیشنهاد  رئیس شعبه بین الملل و موافقت ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان به مصرف خواهد رسید.

 

ماده 7: رئیس شعبه بین الملل می تواند با هماهنگی و موافقت ریاست دانشگاه و دستگاههای ذیربط از متخصصان و استادان برجسته داخلی و خارجی برای اشتغال در امور آموزش و پژوهش دعوت به همکاری نماید و با مراکز علمی، دانشگاهی، سایر شعب بین الملل ،بازنشستگان، اعضاء هیئت علمی سایر دانشگاهها ارتباط علمی برقرار نماید.

 

ماده 8: تدریس در شعبه بین الملل به زبان فارسی بوده و تدریس به سایر زبانها بر حسب نیاز و ضرورت با پیشنهاد رئیس شعبه بین الملل و موافقت شورای آموزشی دانشگاه مجاز می باشد.

 

فصل دوم: ارکان و ساختار تشکیلاتی شعبه بین الملل

 

ماده 9: ارکان اصلی شعبه بین الملل شامل موارد ذیل خواهد بود:

9-1- رئیس شعبه

9-2- هیات رئیسه شعبه

9-3- شورای عالی شعبه

 

ماده 10: رئیس شعبه بین الملل توسط ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان از میان اعضاء هیات علمی دانشگاه با حداقل مرتبه استادیاری و 5 سال سابقه کار مدیریت آموزشی و پژوهشی برای دوره 2 ساله انتخاب و منصوب می گردد.

 

تبصره 1: در صورت صلاحدید ریاست دانشگاه، امکان تمدید مسئولیت رئیس شعبه پس از اتمام دوره 2 ساله وجود خواهد داشت.

 

ماده 11: هیات رئیسه شعبه بین الملل متشکل از رئیس و مدیران شعبه می باشد.

ماده 12: شورای عالی شعبه بین الملل شامل ریاست دانشگاه ، معاونین آموزشی و تحقیقات و فناوری دانشگاه ، رئیس شعبه بین الملل و روسای دانشکده های ذیربط می باشد. 

 

تبصره 1: ریاست شورای عالی شعبه بین الملل را رئیس دانشگاه و دبیری آن را رئیس شعبه بین الملل عهده دار خواهد بود.

 

ماده 13: وظایف رئیس شعبه بین الملل به شرح ذیل می باشد:

 

-         انتخاب و انتصاب مدیران و مشاوران شعبه با هماهنگی ریاست دانشگاه

-         انتخاب و انتصاب کارکنان و مسئولین شعبه

-         نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی ، پزوهشی ، فرهنگی و دانشجویی ، اداری و مالی و برنامه ریزی و توسعه شعبه و نظارت و مدیریت کلیه فعالیت های مرتبط

-         هدایت کلیه فرآیندها و فعالیت های شعبه برای دستیابی به اهداف و ماموریت ها

-         ظرفیت سازی برای توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی شعبه در داخل و خارج کشور

-          تلاش در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی شعبه

-         هماهنگی واحدهای مختلف شعبه و پاسخگویی به مراجع ذیصلاح  قانونی و حقوقی

-         مدیریت و برنامه ریزی در تامین منابع مالی و نیروی انسانی و تنظیم مصارف

-         ارائه گزارش سالانه فعالیت های شعبه به ریاست دانشگاه

-         سایر وظایفی که برحسب مورد از سوی ریاست دانشگاه محول می گردد

 

ماده 14: وظایف هیات رئیسه شعبه بین الملل به شرح ذیل می باشد:

-       اتخاذ تصمیمات راهبردی و نظارت بر فرایندهای اجرایی شعبه بین الملل به منظور تحقق اهداف و ماموریتها

-       تدوین استراتژی و سیاست گذاری و برنامه ریزی در تعاملات داخلی و بین المللی شعبه

-       زمینه سازی توسعه کمی و کیفی فعالیت ها و توانایی های علمی و عملیاتی شعبه بین الملل

-       تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی در جهت بهبود فرایندهای و ارتقاء سازمانی شعبه بین الملل

-       ظرفیت سازی جهت تامین منابع و برنامه ریزی مصارف شعبه بین الملل با توجه به هزینه ها و خدمات ارائه شده

-       اتخاذ تصمیم در خصوص سایر مواردی که توسط رئیس شعبه بین الملل ارجاع می گردد

ماده 15: وظایف شورای عالی شعبه بین الملل شامل موارد ذیل می باشد:

-       تصویب برنامه های راهبردی و عملیاتی شعبه بین الملل

-       ظرفیت سازی و ارتقاء قابلیت های شعبه بین الملل در زمینه تربیت دانشجو در رشته و مقاطع مختلف تحصیلی

-       تصویب برنامه های آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت و بلند مدت

-       تصویب شیوه نامه های همکاری با موسسات , دانشگاهها و سازمان های مختلف داخلی و خارجی

-       تصویب شیوه نامه نحوه مشارکت دانشکده ها در تربیت دانشجویان شعبه بین الملل

-       تصویب تغییرات سالانه شهریه دانشجویان شعبه بین الملل

-       ارزیابی عملکرد سالیانه فعالیت های شعبه و ارائه راهکارهای اجرایی جهت رشد و اعتلای فعالیت های آموزشی ، پژوهشی شعبه بین الملل

-       تصویب تراز مالی سالیانه شعبه بین الملل

-       تصویب آیین نامه نحوه پذیرش دانشجو در شعبه بین الملل

-       بررسی مسائلی که توسط رئیس شعبه بین الملل در دستور کار قرار می گیرد

ماده 16: تشکیلات شعبه بین الملل به شرح پیوست بوده و تعداد کل پست های در نظر گرفته شده   33  پست می باشد.

تبصره 1: تشکیلات شعبه بین الملل بر اساس نیازها و شرایط آینده قابل تغییر، اصلاح و توسعه خواهد بود.

فصل سوم : سایر مقررات

ماده 17: انتقال دانشجویان خارج کشور و ارائه دوره های تکمیلی، فلوشیپ ، آبزرورشیپ و مانند آن برای دانشجویان مذکور در دانشگاه منحصرا از طریق شعبه بین الملل انجام خواهد گردید.

ماده 18: در صورت نیاز به استخدام عضو هیات علمی در شعبه بین الملل ، مراحل استخدام مطابق روال کلی دانشگاه از طریق شورای اموزشی دانشگاه و هیات جذب انجام خواهد یافت.

ماده 19: کارکنان مورد نیاز شعبه بین الملل حتی الامکان از طریق جابجایی و انتقال پرسنل موجود دانشگاه تامین گردیده و در صورت نیاز به استخدام پرسنل جدید ، مراحل استخدام پیمانی و قراردادی مطابق روال موجود دانشگاه  خواهد بود.

ماده 20: در صورت نیاز به خرید خدمات مانند تایپ و تکثیر ، پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری  ،تلفنخانه ، خدمات نظافتی و مانند آن ، مورد از طریق رئیس شعبه و مطابق آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه انجام خواهد گردید.

ماده 21: هر گونه تغییر در اساسنامه شعبه بین الملل دانشگاه منوط به طرح  و تصویب موضوع در جلسه هیات امناء دانشگاه خواهد بود.

 

این اساسنامه مشتمل بر 21 ماده و 3 تبصره به همراه چارت تشکیلاتی شعبه بین الملل دانشگاه در جلسه مورخ          هیات امناء دانشگاه به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

 این اساسنامه بعد از مصوبه هیئت امنا دانشگاه قابل اجرا خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

سخن مقام معظم رهبری

تقویم
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 12157
 بازدید امروز : 73
 کل بازدید : 438813
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1